Is Niantic powerless against abusers?

KotOtaki-PGOKotOtaki-PGO Posts: 18 ✭✭

This is not a specific title edit appeal even though I could show dozens of rejections of change or rather restorations of correct names which I have submitted recently. This is rather a voice of frustrated, angry and sad player who is powerless against abusers and cannot hope for Niantic’s reaction or help which would solve the problem once and for all.

In historical part of city of Gdańsk, Poland small group of bad actors keeps changing correct names of large number of waystops, including many historical landmarks, to something which is not correct, which uses non existent words most likely invented by these bad actors or names with spelling or grammar errors. These actions destroy the quality of waystops to everyone, not only tourists but also local players, especially younger, lower level players who have no idea what is going on.

All these changes are somehow approved by “community” and actions from ordinary players trying to fix them are being rejected.

In December 2022 I have submitted valid name change appeal and as a result of it Niantic eventually took action and restored names of about 80 waystops. They however most likely did not punish the abusers as most of these restored names have been changed again, along with many more.

Apparently the bad actors feel like they can mock Niantic without any risk of being banned or losing their accounts.

Niantic, can you please show that you own the game, not some small group of abusers which does what they feel like doing without caring for wayfarer policies, quality of waystop names or for other players? Please help and restore quality of your game.

Post edited by NianticLC on

Comments

 • tp235-INGtp235-ING Posts: 1,100 ✭✭✭✭✭

  I agree with you.

  Essentially, the solution is for Niantic to ban cheaters from logging in cross-platform.

  And this could be done if the teams agree with each other.

  However, there does not seem to be any discussion between the teams on this matter, despite the fact that several Wayfinders have already asked for this since around 2020.

 • Robert4444-INGRobert4444-ING Posts: 567 ✭✭✭✭

  Here, new list of renamed >100 invalid Wayspot names:


  Annô 1970 - ul. Szerokô

  Barnim Mariacczégo Koscoła

  Biôli waża

  Bóżk winoroscënów

  Broma Chlebnickô

  Céch - znobienié kamiéńcë

  Céch Gduńsczi

  Céch Gduńska

  Céch Gduńska - szlachota

  Ceselsczi Méster

  Chëcz urodzeniégo Fahrenheita

  Chlëdzëna

  Czirenbergowô Kamiéńca

  Długô

  Dodóm Pod Żôłwia

  Dôwnô Szlachtarniô

  Drôbka linowô

  Drzewianô Białka

  Dwiérze

  Dwiérze z plaskatorzezbą

  Faza Ksażëca

  Fóntana Sztërzëch Kwartałów

  Frądrë

  Galeriô SAS

  Gduńsczé guldenë

  Gdze wa bëła

  Gif Pomorsczi Redacjô

  Głowë na sklepienim

  Gołąbczi pocztowë

  Hard Rock Café Gduńsk

  Herb Lechii Gduńsk - ul. Wejherô

  Jantarowô Komnata

  Jinstitut Miéjszczi Kulturë

  Józef Czyżewski - Pamiątkowô tôfla

  Julis Krôzewicz

  Kamiéńca Bunie Tuska

  Kamiéńca XIX

  Kamjennô smók

  Kaszëbi

  Kaszëbsci Krzësztof

  Knôpiczk z babanka

  Kôrczma Tawerna

  Kôrta Stôri Grudu

  Krôjobrôz Gduńsk

  Krowiô Bróma

  Lwiô paszcza - Chlebnickô

  Malôrz artista

  Malôrz z łôwkowca

  Mariackô Bazylika

  Mariackô Bazylika - Bróma

  Mariackô Bróma

  Matka Boskô w oknie

  Midlarskô

  Miniatura Radnicë Przédnégo Gardu

  Murôl - Lës

  Murôl Farmaceutów

  Muzeum zôbôwka (pol. Muzeum zabawek)

  Na wdôr Pauela Adamowicza

  Nënka z dzôtkama

  Ni złoto ë nôzwësko

  Nié czësto trzézwi

  Nôstarsza Kamiéńca

  Obrozk Szerokô Gduńsk

  Orzéł złoti

  Pasażerskô Hôwinga Gduńsczi Żegludżi

  Petrochowô Bliza z XIX stolata

  Plac zabawów Tatrzańskô

  Plôstet miodë

  Poczta Szerokô

  Polskô Gospodarczô Jizba Piwnô

  Pomnik komandéra marinarczi Tadeusza Ziółkowskiego

  Poraczé ozdobnô

  Profilë

  Psë

  Pszczołë

  Rëba

  Rélaksowi Môl

  Schopenhauerowô Chëcz

  Słuńce Svarogô

  Stojôk Kaszëbsczi

  Stolórz bez głowë

  Swiatopôłk II Wiôldzi

  Swiatowô Zrzesz Żôłnierzów AK

  Szlachota Bôt

  Szlachota bôtu na Ogarny

  Szlachota Matczi Bosczi - Mariackô Bazylika

  Szlachotë znobiącé kamiéńca

  Tôblëca Macieja Płażyńskiego

  Tôfla Érisza Brósta

  Tôrcz z Orzła

  Troje Zdrzącëch Chłopów

  Troje Żôłniérzów

  Uchwëcony skarp

  Umaczony chrzescëjón

  Uraniô

  Usôdk Dłudżi

  Wiéża Mariacczi Bazyliczi

  Wodownica Swiatopôłk

  Wolné Miasto - makiéta

  Zabëtkowé płuto

  ZAPP Centrum Hańdlowé

  Zbiorë

  Zdobionô balustrada na Piwny

  Zdzëwowóny Onecino

  Zebra - Obrôzk

  Zelonô Bróma - Gduńsk

  Zémka

  Złotô Bróma w Gdańsku

  Znobienié kamiéńcë na Ogarny

  Znobienié z ptôcha

  Znobioné weńscé na poczta

 • Godocz-PGOGodocz-PGO Posts: 67 ✭✭

  Jãzëk Kaszëbsczi ( pòmòrsczi) Jãzëk, Kashubian (Pomeranian) Language

  Pòzwë Wayspòtów we Gduńskù pò kaszëbskù są pòprawné z czile przëczënów. Pierszô: Kaszëbskô to wôżnô ë bòkadnô kùltura, jakô zasługiwô na ùznôwanié swòjégò jãzëka ë kùlturowi spôdkòwiznë. Wprowadzenié kaszëbsczich pòzwów dlô Wayspòtów we Gduńskù pòzwòliwô na pòdsztrichniãcé znaczeniô ti kùlturë a téż pòmôgô w promòwanim ji pòstrzód lokalny spòlëznë ë letników. Drëgô: Gduńsk ë Kaszëbë mają baro blëską ë złożoną historiã. Kaszëbi są rdzennym lëdã zamieszkiwającym Pòmòrzé, w tim téż Gduńsk ë jegò òkòlé. Wprowadzenié kaszëbsczich pòzwów dlô Wayspòtów je tedë wërażenim szacënkù dlô tradicje i historie regionu. Trzëcô: wprowadzenié kaszëbsczich pòzwów dlô Wayspòtów we Gduńskù mô téż pòzytiwny cësk na òchronã ë promòwanié jãzëkòwëch miészëznów. Ùznôwanié ë promòwanié jãzëkòwé apartnotë to wôżny krok w czerënkù bùdowaniô òdemkłi ë tolerancyjny spòlëznë. Czwiôrtô: dzãka jistnieniémù kaszëbskòjãzëkòwëch Watspòtów, mieszkińcowie ë letnicë mają mòżnotã pòznôwaniô nowëch słowów w regionalnym jãzëkù, jaczi je jedurnym taczim jãzëkã w Pòlsce ë mô kùlturowé ë historiczné znaczenié dlô Gduńska. Kaszëbskòjãzëkòwòsc je tej wôżnym dzélã żëcégò spòlëznë we Gduńskù, Trzëgardze a téż jinszich dzélach Kaszëb ë Pòmòrzô. Równak szkalowanié lëdzy, jaczi akceptëją edicjã pòzwów ë pòzywanié jich dołëmónama, je niedopùszcziwólné ë niepasowné w strzodowiszczu Niantic. Spòlëzna grającëch je apartnô ë zamikô w se lëdzy ò rozmajitëch swiądach ë rozmajice zdrzącëch na swiat. Szacënk dlô jinszich grającëch ë jiny kùlturë to spòdlëczné réglë, jaczé miałëbë bëc przestrzegiwóné przez kòżdégò nôleżnika spòlëznë. Taczé dzejanié mòże przëniesc sztridë ë tôklë w jigrze, co je bezwëskòwé dlô wszëtczich grającëch.


  Anielsczi jãzëk , English language

  The use of Kashubian names for wayspots in Gdańsk is correct for several reasons. Firstly, the Kashubian culture is important and rich, and deserves recognition of its language and cultural heritage. Introducing Kashubian names for wayspots in Gdańsk helps to emphasize the significance of this culture and promotes it among the local community and tourists. Secondly, Gdańsk and Kaszuby have a very close and complex history. Kashubians are the indigenous population inhabiting Pomerania, including Gdańsk and its surroundings. Introducing Kaszubian names for wayspots is therefore a sign of respect for the traditions and history of the region. Thirdly, introducing Kashubian names for wayspots in Gdańsk has a positive impact on the protection and promotion of linguistic minorities. Recognizing and promoting linguistic diversity is an important step towards building an open and tolerant society. Fourthly, the existence of Kashubian-speaking wayspots allows residents and tourists to learn new words in the regional language, which is the only language of its kind in Poland and has cultural and historical significance for Gdańsk. Kashubian language is therefore an important element of social life in Gdańsk, Tricity, and other parts of Kaszuby and Pomerania.However, insulting people who accept the name edition as idiots is unacceptable and inappropriate in the Niantic community. The player community is diverse and consists of people with different beliefs and views. Respecting other players and cultures is a basic rule that should be observed by every member of the community. Such behavior can lead to conflicts and disruptions in the game, which is unfavorable for all players.

 • KotOtaki-PGOKotOtaki-PGO Posts: 18 ✭✭
  edited March 10

  Godocz - please respect your country, your native language and majority of players. And above all respect Niantic's and Wayfarer's policies which oblige you to use oficial names for wayspots. No Kashubian name is official and nothing you write will change the fact that you and your two friends (if they exist), who call themself Kashubian Community are ruining the game for everyone else.

  And something in Polish, which is your Native language which for some reason you hate:

  Idźcie wy lepiej pooglądać "dwiżniki" na jeziorach, może to wam da do myślenia jak durne i szkodliwe są wasze działania.

 • Robert4444-INGRobert4444-ING Posts: 567 ✭✭✭✭

  @Godocz-PGO nie zrozumiałem niczego z Twojego bełkotu.

  Maliciously changing the names to ones that few Pokmon players understand is a failure. We are in Poland where you speak Polish. There is no Kashubian country. This language is a local curiosity. 

  It's the weekend, moderation is out. There will be a rash of trolls again. Shame.

 • Godocz-PGOGodocz-PGO Posts: 67 ✭✭

  "Dwiżnik" is a term referring to a type of crane, whereas "żuraw" is the name of a waterbird, not a crane. In the Kashubian language, "żuraw" is referred to as "Trulôcz". However, it is important to note that your language ability may not be sufficient to accurately assess the correctness of expressions. Therefore, accusations of linguistic incorrectness may prove unfounded. In Gdańsk, many names have Kashubian roots because, for centuries, Kashubians, alongside Germans and Dutch, inhabited this Hanseatic city. It is precisely for this reason Kashubian-language Wayspots can be a great opportunity for players to learn new expressions in the only regional language in Poland.

 • Godocz-PGOGodocz-PGO Posts: 67 ✭✭

  "We are in Poland, where you speak Polish" Such statements are similar to extreme xenophobic slogans straight from fascist propaganda like "Germany for Germans." It is shameful that such words are uttered in the context of a city of freedom and solidarity...

 • KotOtaki-PGOKotOtaki-PGO Posts: 18 ✭✭

  Here are two rejection messages I received earlier today. I was trying to restore correct names, unsuccessfully again. • Godocz-PGOGodocz-PGO Posts: 67 ✭✭

  "Dwiżnik" is a term referring to a type of crane, whereas "żuraw" is the name of a waterbird, not a crane. In the Kashubian language, "żuraw" is referred to as "Trulôcz". However, it is important to note that your language ability may not be sufficient to accurately assess the correctness of expressions. Therefore, accusations of linguistic incorrectness may prove unfounded. In Gdańsk, many names have Kashubian roots because, for centuries, Kashubians, alongside Germans and Dutch, inhabited this Hanseatic city. It is precisely for this reason Kashubian-language Wayspots can be a great opportunity for players to learn new expressions in the only regional language in Poland.

 • Robert4444-INGRobert4444-ING Posts: 567 ✭✭✭✭

  In Silesia there is no such problem. No one forcibly changes names to the Silesian dialect. You are a stubborn jug. Keep doing that. You won't have any game in the end. Don't forget to report me for insulting.

 • Godocz-PGOGodocz-PGO Posts: 67 ✭✭

  Jãzëk Kaszëbsczi (Pòmòrsczi) Jãzëk, Kashubian (Pomeranian) Language

  Kaszëbi są znóny z òsoblëwie mòcnégò charakteru, jaczi pòmógł jima przedërchac cësk jinëch nôrodów ë kùlturów. Dzãka temù dzysô më mòżemë bëc rôd z bëlny ë apartny kaszëbsczi kùlturë. Jeżlë Të òbrażiwôsz tã kùlturã, zdôwô sã, że to je sparłãczoné z twòją gwôsną nôtërą, równak ni ma spòdla, cobë Ce zacząc namerkiwac.


  Pòlsczi jãzëk, Język Polski

  Kaszubi słyną z wyjątkowo silnego charakteru, który pozwolił im przetrwać naciski innych narodów i kultur. Dzięki temu dzisiaj możemy cieszyć się wspaniałą i unikalną kulturą kaszubską. Jeśli obrażasz tę kulturę, wydaje się, że jest to związane z Twoją osobistą naturą, jednak nie mam podstaw, aby zacząć Cię oznaczać.


  Anielsczi jãzëk , English language

  The Kashubians are known for their exceptionally strong character, which has allowed them to survive the pressures of other nations and cultures. Thanks to this, we can now enjoy the wonderful and unique Kashubian culture. If you insult this culture, it seems to be related to your personal nature, but I have no grounds to start labeling you.

 • KotOtaki-PGOKotOtaki-PGO Posts: 18 ✭✭

  If anyone is insulting Kashubians it’s you trying to do the same thing we know from Poland’s history, you try to forcibly eradicate Polish language - the only one official in Poland - from waystop names and force others to use the foreign language instead.

  Stop, spend your energy somewhere else, maybe translate some books into Kashubian etc. someone might appreciate your work then. Here you are a malicious abuser who should be punished for not following policies and destroying the game for others.

  Unfortunately you are stubborn in your thinking and there is no point in any further discussion with you.

  Niantic, please restore a quality of your game in Gdańsk, Poland and revert all malicious name changes.

This discussion has been closed.